درس پایگاه داده ها

زمان تحویل پروژه پایگاه داده ها

سه شنبه  10 شهریور

ساعت 2 الی 3: هوشمند، زندی، قرنی؛

ساعت 3 الی 4: اسماعيليان، امجدي، باقريان؛

ساعت 4 الی 5: ، بيات، والی،رحیمی، حسن کاویار؛

ساعت 5 الی 6: جوادفر، حسيني، دهقان.

چهارشنبه 11 شهریور

ساعت 2الی 3: ورداسب، دیبا، باستان؛

ساعت 3الی 4: قنبرپور، متقي، مرتجي؛

ساعت 4الی 5: موسوي، آقا بیگی و جا مانده های ارائه.

 

 

===================

Subscribe to www.ramzi.ir RSS