علی رمزی

علی رمزی، ali.ramzi@gmail.com

دانشگاه قم، گروه علوم کامپیوتر

Ali Ramzi

 

هوش مصنوعی

پروژه پرولوگ: حل مساله 8 وزیر

زمان تحویل پروژه ها  و تحقیق درس هوش مصنوعی

چهارشنبه  95.11.6

8:00 الی 9:00

9:00 الی 10:00

12:00 الی 13:00 : 

13:00 الی 14:00: رضايي پوريا، میرسجادی؛

14:00 الی 15:00: محمدزاده،

15:00 الی 16:00

16:00 الی 17:00

17:00 الی 18:00

 

پروژه های درس هوش مصنوعی

درس اصول سیستم های کامپیوتری

تمرین مدار منطقی، از کتاب مدار منطقی مانو، مترجم سپیدنام، ویراست سوم

سری اول:

فصل اول: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 33؛

فصل دوم: 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21؛

فصل سوم: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15؛

فصل چهارم:  5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35؛

فصل پنجم:  2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19؛

فصل ششم:  4, 6, 7, 24;

فصل هفتم: 1, 2, 15, 19.

تمرین های معماری مانو، ترجمه امیر صادقی

فصل چهارم:  1, 6, 8, 10, 19, 20, 21؛

Subscribe to www.ramzi.ir RSS