درس اصول سیستم های کامپیوتری

تمرین مدار منطقی، از کتاب مدار منطقی مانو، مترجم سپیدنام، ویراست سوم

سری اول:

فصل اول: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 33؛

فصل دوم: 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21؛

فصل سوم: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15؛

فصل چهارم:  5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35؛

فصل پنجم:  2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19؛

فصل ششم:  4, 6, 7, 24;

فصل هفتم: 1, 2, 15, 19.

تمرین های معماری مانو، ترجمه امیر صادقی

فصل چهارم:  1, 6, 8, 10, 19, 20, 21؛

فصل پنجم:  1, 5, 10 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23؛

فصل هشتم:  1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 29, 33, 37؛

فصل یازدهم: 13, 14, 20, 23, 27.