درس پایگاه داده ها

زمان تحویل پروژه پایگاه داده ها و طراحی نرم افزار

شنبه:11 شهریور
 14:00 الی 15   ابراهیمی، آجرلو، امین
 15:00 الی 16   باقری، جهانیان، حاجی، هاشمی
 16:00 الی 17   خداداد، دوزنده،رجبی، معنوی
 17:00 الی 18   زهتاب، شاه محمدی، علیزاده
 18:00 الی 19   غفاری، قمبری، کلانتر، معارف، نوری

===================

یکشنبه:12 شهریور
 14:00 الی 15   اسدالله، اشرفی، آقا میر، پسندیده
 15:00 الی 16  جمالی، اقدم، حیدر زاده، خداوردی
 16:00 الی 17   زارع، سعادت، شیرافکن، صاحبی
 17:00 الی 18   صالح، عابد، قنبری،گرامی
 18:00 الی 19   محمدی(م)،محمدی(ز)، محمدی(م)، محمودی
19:00  الی 20   نجار، لطفی، میرزایی، پوریا