علی رمزی

علی رمزی، ali.ramzi@gmail.com

دانشگاه قم، گروه علوم کامپیوتر

Ali Ramzi