هوش مصنوعی

پروژه پرولوگ: حل مساله 8 وزیر(مشترک)

زمان تحویل پروژه ها  و تحقیق درس هوش مصنوعی

سه شنبه 95.11.05

14:00 الی 15:00: میرسجادی، مزرعه؛

چهارشنبه  95.11.6

13:00 الی 14:00: اسدی، باقری، پسندیده؛

14:00 الی 15:00: امینی، خزائیلی، دهقان؛

15:00 الی 16:00: رضایی، سعیدی، صالحی؛

16:00 الی 17:00: صوفی، عظمتی، گرامی؛

17:00 الی 18:00: لطفی، محمد زاده، محمدی(ز) و (م)؛

 

پروژه های درس هوش مصنوعی

  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم ACo
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم GA
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم PSO
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم GSA
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم SA
  •